• مشاوره  و کارشناسی ، صدور و ارسال انواع بیمه نامه
  • فروش انواع بیمه های عمر و تامین آتیه (شاخه اشخاص) گروهی ، انفرادی ،سازمانی
  • جذب نماینده ی فعال کد آیین نامه 96
  • امکان ارتقاع سازمانی نمایندگان آیین نامه 96
  • صدور بیمه نامه  اتومبیل ( ثالث) بصورت اقساطی : 50  درصد مبلغ حق بیمه درزمان صدور بیمه نامه   بصورت نقدی دریافت میگردد   و مابقی حق بیمه در قالب یک ققره چک صیاد 120 روزه وصول میگردد.
  • صدور بیمه نامه اتومبیل (بدنه ) بصورت اقساطی : 40درصدمبلغ حق بیمه درزمان صدور بیمه نامه   بصورت نقدی دریافت میگردد و مابقی حق بیمه در قالب 8قسط (ماهیانه) از بیمه گذار وصول میگردد.(جهت صدور می بایست فرم تعهد رعایت قاعده نسبی در صورت عدم پرداخت حق بیمه الزمی است در ضمن حق بیمه نمیتواند مبلغی کمتر از 50 هزار تومان باشد.)

آیا اطلاعات تخصصی در خصوص رشته های بیمه دارید؟

آیا قبلا کار فروش انجام داده اید؟

لطفا بفرمائید بیشتر در چه مکان یا سازمانی امکان همکاری با ما را دارید؟